Acasă Legea nr. 127/2019 Legea privind sistemul public de pensii, promulgată. Cum se vor calcula pensiile

Legea privind sistemul public de pensii, promulgată. Cum se vor calcula pensiile

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie 2019, decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii (PL-x 725/28.11.2018).

Art.85. – (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.

(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin.(1) fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

Loading...

Art.86. – (1) Valoarea punctului de referință prevăzută la art.85 alin.(1) reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie şi nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25.

(2) Valorile punctului de pensie sunt următoarele:
a) la data de 1 septembrie 2019 – 1.265 lei;
b) la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei;
c) la data de 1 septembrie 2021 – 1.875 lei.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință este de 75 lei.

(4) Începând cu anul 2022, valoarea punctului de referință se majorează anual cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

(5) Indicatorii prevăzuți la alin.(4) utilizați la stabilirea valorii punctului de referință pentru anul următor sunt cei definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică.

(6) În situația în care unul dintre indicatorii prevăzuți la alin.(4) are valoare negativă la stabilirea valorii punctului de referință se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.

(7) În situația în care indicatorii prevăzuți la alin.(3) au valoare negativă se păstrează ultima valoare a punctului de referință.

(8) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorări decât cele prevăzute de prezentul articol.

Art.87. – (1) Numărul total de puncte realizate de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale acestuia.

(2) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

(3) Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

(4) În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care s-a datorat și plătit contribuţia de asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate.

(5) La calcularea punctajelor anuale și a punctajului lunar se utilizează două zecimale.

(6) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se diminuează cu raportul dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuţie aferentă fondului de pensii administrat privat şi cota de contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

Art.88. – (1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează:
a) cuantumul brut al pensiei de invaliditate, în situaţia prevăzută la art.14 alin.(1) lit.a);
b) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţiile prevăzute la art.14 alin.(1) lit.d) și e).

(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art.14 alin.(1) lit.b), c) şi f) punctajul lunar este de 0,25 puncte.

(3) În cazul persoanelor care se regăsesc, concomitent, în două sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art.14 alin.(1), se ia în considerare punctajul lunar cel mai avantajos, corespunzător uneia dintre perioadele asimilate stagiului de cotizare.

(4) În cazul persoanelor care se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art.14 alin.(1) și care, în aceeași perioadă, au realizat, conform legii, stagii de cotizare ca urmare a încadrării într-o formă de asigurare obligatorie sau facultativă, la calculul punctajului lunar al asiguratului se ia în considerare venitul lunar asigurat.

(5) Partea din cuantumul pensiei aferentă numărului de puncte corespunzătoare perioadelor asimilate prevăzute la art.14 alin.(1) lit.b)-g) se suportă de la bugetul de stat.

Art.89. – (1) Pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:
a) 0,50 puncte pentru gradul I de invaliditate;
b) 0,35 puncte pentru gradul II de invaliditate;
c) 0,15 puncte pentru gradul III de invaliditate.

(2) Pentru perioadele în care persoana a fost şomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

(3) Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

Art.90. – (1) Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite sau condiţii speciale, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii.

(2) Persoanele prevăzute la art.53 beneficiază de majorarea punctajelor lunare cu 25 % pentru perioadele în care au desfășurat activitate ca persoane cu deficienţă vizuală gravă.

Loading...