Acasă Știri de actualitate Modificări privind pensia de invaliditate. Cine și în ce condiții o va...

Modificări privind pensia de invaliditate. Cine și în ce condiții o va putea solicita

Art.63. – Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii, care nu îndeplinesc condițiile de pensie pentru limită de vârstă și care au capacitatea de muncă diminuată din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii;
b) altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca;
c) participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității.

Art.64. – (1) În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată de deficiența funcțională gravă, capacitate de muncă și autoservire diminuate;
b) de gradul II, caracterizată de deficiența funcțională accentuată, capacitate de muncă diminuată și capacitate de autoservire păstrată;
c) de gradul III, caracterizată de deficiența funcțională medie, capacitate de muncă diminuată și capacitatea de autoservire păstrată.
(2) Pentru orice grad de invaliditate prevăzut la alin.(1), în funcție de natura afectării capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale.

Loading...

Art.65. – (1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

(2) CNPP, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

Art.66. – (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr.5, cu excepția urmașilor prevăzuți la art.76 lit.c), de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM, în funcţie de domiciliul solicitantului. Listele cu privire la locația cabinetelor de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM se vor afișa public atât la sediul CNPP și la sediile fiecărei case teritoriale de pensii, cât și pe site-ul instituțiilor.

(3) În urma examinării clinice, a analizării documentelor medicale prezentate şi, după caz, a avizului INEMRCM, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

(4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin.(3) sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.

(5) Decizia medicală prevăzută la alin.(3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 10 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în funcție de domiciliul persoanei. Contestaţia se soluţionează de către comisiile medicale regionale de contestaţii.

(7) Comisiile medicale regionale de contestaţii funcţionează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM.

(8) Contestaţia prevăzută la alin.(6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 10 zile de la data soluţionării.

(9) Deciziile medicale ale comisiilor medicale regionale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin.(6) pot fi atacate la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă necontestate în termen, rămân definitive.

Art.67. – (1) În vederea efectuării de investigaţii şi examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin INEMRCM, poate încheia contracte de prestări de servicii medicale cu unităţi sanitare de specialitate, în condiţiile legii.
(2) Listele cu privire la locația unităților sanitare de specialitate se vor afișa public atât la sediul CNPP și la sediile fiecărei case teritoriale de pensii, cât și pe site-ul instituțiilor.

Art.68. – (1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr.5 şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin.(1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate
până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr.5, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

Art.69. – (1) Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor.
(2) Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în conformitate cu legislația în vigoare, aferent lunii pentru care se face plata.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.
(4) În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi.

Art.70. – (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:

a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) redobândirea capacităţii de muncă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

(4) Persoanele încadrate în grad de invaliditate au obligația să se prezinte pentru revizuirea medicală la termenul stabilit și să prezinte documentele medicale și rezultatele investigaţiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurărilor sociale.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua oricând, atât la cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau, după caz, s-a agravat, precum şi din oficiu, ca urmare a convocării justificate de către medicul expert al asigurărilor sociale.

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art.66.

Art.71. – (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege.

(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin.(1) lit.a) se face de către medicul expert al asigurărilor sociale, conform listei de afecțiuni ireversibile prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea criteriilor medicale pe baza cărora se face încadrarea în grade de invaliditate, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Sănătății, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art.72. – (1) În vederea soluționării cererii de încadrare în grad de invaliditate medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita avizul INEMRCM, cu privire la cazurile cu documentație medicală insuficientă și/sau incompletă precum și în cazurile a căror documentație impune verificarea datelor medicale.

(2) INEMRCM şi centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă pot convoca, pentru expertizare, persoanele încadrate în grad de invaliditate. INEMRCM poate convoca pentru expertizare şi persoanele care solicită încadrarea în grad de invaliditate. Convocarea se va adresa cazurilor pentru care se dispune verificarea expertizei medicale sau evaluarea datelor medicale, în vederea obţinerii pensiei de invaliditate.

(3) Persoanele care solicită încadrarea în grad de invaliditate, precum și persoanele încadrate în grad de invaliditate, au obligația de a se prezenta la convocarea prevăzută la alin.(2). Neprezentarea persoanelor la convocare, precum și refuzul de a efectua investigaţiile medicale şi examinările necesare pentru evaluarea/expertizarea capacității de muncă, atrag respingerea cererii de încadrare în grad de invaliditate sau după caz, suspendarea plăţii pensiei de invaliditate.

(4) Încadrarea ulterioară în grad de invaliditate a persoanelor care nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la alin.(3) se face numai cu avizul INEMRCM.

(5) Neprezentarea la convocare sau, după caz, refuzul efectuării investigaţiilor medicale şi examinărilor necesare în vederea evaluării/expertizării capacităţii de muncă, se comunică caselor teritoriale de pensii, în termen de 5 zile, de către INEMRCM, centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, precum și de către medicul expert al asigurărilor sociale.

(6) În aplicarea prevederilor alin.(1)-(5), INEMRCM emite avize, rapoarte de expertiză medicală a capacității de muncă, precum și decizii medicale asupra capacităţii de muncă, cu caracter obligatoriu pentru cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă.

(7) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă emise conform alin.(6) pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă din cadrul INEMRCM. Contestaţia se soluţionează în termen de 45
de zile și se comunică în termen de 10 zile de la soluţionare.

(8) Deciziile Comisiei Superioare de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă, emise în soluționarea contestaţiilor, pot fi atacate la instanțele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

(9) Deciziile medicale asupra capacității de muncă necontestate în termen, rămân definitive.

Art.73. – (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art.71 alin.(1), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al
asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, cu consultarea medicului curant, în vederea reintegrării socioprofesionale.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(1) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării, cu excepția situațiilor în care neîndeplinirea
obligaţiei este temeinic justificată.
(3) Medicii experți ai asigurărilor sociale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii.
(4) Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

Art.74. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadei asimilate prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. a) și, după caz, a perioadelor de stagiu de cotizare realizat, conform legii, pe durata pensionării de invaliditate.

(2) Transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin.(1), se face din oficiu și se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(3) Indemnizația pentru însoțitor prevăzută la art.69 se menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

(4) Pensionarii de invaliditate nu pot opta pentru pensie anticipată.

Loading...