Acasă Știri de actualitate Pensie anticipată parțială 2019. Condițiile necesare pentru a te pensiona mai repede

Pensie anticipată parțială 2019. Condițiile necesare pentru a te pensiona mai repede

Românii se pot pensiona cu cinci ani mai devreme, doar dacă au realizat stagiul complet de cotizare.

Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani, anunţă Casa Națională de Pensii Publice.

La stabilirea stagiului complet de cotizare, precum şi la determinarea punctajului mediu anual nu se iau în considerare perioadele în care asiguratul: a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă; a satisfăcut stagiul militar că militar în termen sau militar cu termen redus, pe durat legal stabilită, a fost concentrate, mobilizat sau în prizonierat; stagii de cotizare realizate în sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii.

Loading...

Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa nr.5

Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%)

Până la 1 an

0,50

Peste 1 an

0,45

Peste 2 ani

0,40

Peste 3 ani

0,35

Peste 4 ani

0,30

Peste 5 ani

0,25

Peste 6 ani

0,20

Între 7 și 8 ani

0,15

În vederea deschiderii dreptului la pensia anticipate parţială, stagiul de cotizare cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respective în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie limita de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale. Pensia anticipată parţială se transformă din oficiu în pensie pentru limita de vârstă, care se acordă începând cu dată îndeplinirii condiţiilor privind vârstă standard de pensionare sau vârstă standard redusă, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limita de vârstă.

Cererea de pensionare, însoţită de actele necesare, se depune la Casă Locală de Pensii unde titularul îşi are domiciliul începând cu dată îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la ghişeul Stabiliri Pensii.

Actele necesare pentru solicitarea pensiei

Cei care sunt interesați de obținerea pensiei anticipate parțiale și care îndeplinesc condițiile de acordare pot să facă o solicitare în acest sens la casa teritorială de pensii din raza domiciliului propriu. Solicitarea trebuie să fie însoțită, potrivit site-ului CNPP, de următoarele:

 • cererea pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • carnetul de muncă (original și copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
 • livretul militar (original și copie);
 • diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite, speciale și alte condiții de muncă (original);
 • procura specială pentru mandatar (original și copie);
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • dovada încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parțială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Recalcularea şi revizuirea pensiei anticipate parțiale

Pensia anticipată parțială se poate recalcula:

    • prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare realizate anterior înscrierii la pensie, dar care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia;

    • în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.

Noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Documente necesare:

• cerere de recalculare;

• talon de pensie;

• actul de identitate al solicitantului: BI/CI

• adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

Pensia anticipată parțială se stabilește prin decizie a casei teritoriale și se acordă de la data înregistrării cererii, potrivit Legii nr. 263/2010. Cererea de pensionare se admite/respinge în cel mult 45 de zile de la depunerea cererii, iar decizia de pensionare se comunică în cinci zile de la emitere.

Mai multe informații aveți AICI.

Loading...