Acasă Legea nr. 127/2019 Legea nr. 127/2019: Cum se vor acorda biletele de tratament balnear. Actele...

Legea nr. 127/2019: Cum se vor acorda biletele de tratament balnear. Actele necesare

Articolul 114

(1) Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin acordarea de bilete de tratament asiguraților și pensionarilor sistemului public de pensii, în limita sumelor alocate pentru această prestație, prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.

2) Numărul total al biletelor de tratament balnear, inclusiv al celor asigurate în unitățile de tratament balnear din proprietatea CNPP, este stabilit anual prin hotărâre a Guvernului.

Loading...

(3) În vederea stabilirii numărului de bilete de tratament balnear pentru stațiunile balneare se va ține seama de solicitările potențialilor beneficiari, de categoria de confort oferită, precum și de nivelul maxim al tarifelor stabilit prin ordin al președintelui CNPP, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Prestațiile privind tratamentul balnear sunt asigurate în unitățile de tratament din proprietatea CNPP și în completare în unități de profil prin contracte încheiate potrivit legii.

(5) Asigurații și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condițiile prezentei legi, după cum urmează:
a) gratuit – persoanele beneficiare de pensie de invaliditate din cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții bănești – asigurații și pensionarii, alții decât cei prevăzuți la lit. a).

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se pot acorda bilete de tratament balnear, în condițiile prezentei legi, și soțului/soției asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public, cu plata integrală a biletului de tratament.

(7) Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.

(8) Contravaloarea prestațiilor acordate în condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) și diferența dintre contravaloarea prestațiilor și contribuția bănească prevăzută la alin. (5) lit. b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(9) Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, inclusiv categoriile de beneficiari și nivelul contribuției bănești individuale ale acestora, se aprobă anual, prin ordin al președintelui CNPP.

Articolul 115

Numărul biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acordă gratuit potrivit prezentei legi, precum și cele care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale unor legi cu caracter reparatoriu, modul de acordare, de distribuire și de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament?

· cererea tip de acordare a biletului de tratament;

· actul de identitate (copie);

· talonul de plată a pensiei (original sau copie);

· biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original);

· programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).


Cum pot fi anulate biletele de tratament?

Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii:

a) atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamităţi sau urgenţe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);

b) atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament;

c) în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportază, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

Loading...